Dla domu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 22 października 2013 r. poz. 1231) zmieniającej ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 , nr 108, poz. 626 z późn. zmianami), zwaną dalej Ustawą, począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż Paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Stawki akcyzy dla Paliwa gazowego określone w art. 89 ust. 1-2 Ustawy są zróżnicowane i wynoszą ze względu na jego przeznaczenie:
1.    do napędu silników spalinowych - 10,54 zł/GJ, 
2.    na cele opałowe - 1,28 zł/GJ, 
3.    do innych celów określonych w art. 89 ust. 2 Ustawy - 0,00 zł/GJ.

Przeliczniki wartości opałowej Paliwa gazowego o kodzie CN 2711 21 00 wyrażone w GJ na metry sześcienne określone są w art. 88 ust. 7 pkt 4 Ustawy:
1.    31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, 
2.    27,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, 
3.    24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Ls, 
4.    20,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Ln, 
5.    16,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lm, 
6.    31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego niewymienionego w lit. a-e.

Ustawa przewiduje zwolnienie od podatku akcyzowego w przypadku wykorzystania Paliwa gazowego do celów opałowych (celem opałowym jest np. wykorzystanie Paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków) przez gospodarstwo domowe (art. 31b. ust. 2 pkt 1) Ustawy).
Za gospodarstwo domowe nie uznaje się (bez względu na ilość pobieranego Paliwa gazowego) nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 31b. ust. 8 Ustawy).

Odbiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o sposobie wykorzystania paliwa gazowego celem dokonywania przez Operatora Sieci Gazowej stosownych stawek taryfowych.

Formularz oświadczenia dostępny jest w zakładce Dokumenty lub w biurze AVRIO MEDIA. 

Wypełnione i podpisane przez Państwa Odbiorcę oświadczenie powinno zostać złożone w momencie podpisywania Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego. Nieodesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia spowoduje konieczność naliczenia podatku akcyzowego. Po przeliczeniu, podatek akcyzowy będzie wynosić od 3 do 4 gr. od 1m³ w zależności od rodzaju gazu.
Zmiana informacji zawartych w oświadczeniu każdorazowo musi zostać zgłoszona do AVRIO MEDIA.

W przypadku wątpliwości co do możliwości zwolnienia od z akcyzy prosimy o wystąpienie do właściwych organów finansowych z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej Państwa konkretnej sytuacji.